Teamutveckling

Ibland beskrivs en grupps förmåga att samarbeta på ett effektivt sätt som den dolda potentialen i organisationer. Inte överraskande visar forskning att vi kan åstadkomma mera ihop än var och en för sig – men då krävs att vi lyckas ta tillvara varandras olikheter och samarbeta på ett tillitsskapande sätt. Att bygga just tillit mellan medlemmarna i en grupp tycks vara av avgörande betydelse för gruppens effektivitet (se t.ex. Aristotelesstudien vid organisationen Google).

Grupputveckling kräver ett medvetet och aktivt arbete från samtliga medlemmar, i syfte att öka gruppens förmåga till kollektivt ansvarstagande. Genom att lägga kraft på att utveckla en förtroendefull dialog kan medlemmarna successivt skapa tydlighet i uppdrag, roller och ansvar.
Vi hämtar inspiration bl a från Susan Wheelan, William Isaacs och Fredric Laloux.

Exempel på insatser

Från kortare till längre insatser (1/2 dag-återkommande dagar med övernattning) med t ex följande teman:

 • Gruppens gemensamma uppdrag
 • Gruppens viktigaste verksamhetsmål och vägen dit
 • Gruppens teamutveckling – teori och praktik
 • Mötes- och arbetsformer
 • Kommunikation, feedback och förtroendefullt samarbete
 • Våra olika beteendestilar – förståelse för olikheter
 • En gemensam värdegrund och spelregler

Referenser

 • Kursledare för delar av introduktionsprogram, Folktandvården, Stockholms läns landsting. Totalt 2,5 dagar för främst nyanställda tandläkare. Fokus på ledarskap och teamsamarbete. Sedan 2013 flera grupper per år.
 • Kyrkorådet (förtroendevalda) i Gästrikekustens pastorat. Teamutveckling med fokus på förtroendefullt samarbete och gemensam vision. Totalt 3 dagar.
 • Enheten för Verksamhetsstöd i Gävle pastorat, totalt 2 dagar.
 • Flera avdelningar på VINNOVA.
 • Flera kliniker på Folktandvården i Stockholms län.