Teamutveckling

Ibland beskrivs en grupps förmåga att samarbeta på ett effektivt sätt som den dolda potentialen i organisationer. Inte överraskande visar forskning att vi kan åstadkomma mera ihop än var och en för sig – men då krävs att vi lyckas ta tillvara varandras olikheter och samarbeta på ett tillitsskapande sätt. Att bygga just tillit mellan medlemmarna i en grupp tycks vara av avgörande betydelse för gruppens effektivitet (se t.ex. Aristotelesstudien vid Google).

Grupputveckling kräver ett medvetet och aktivt arbete från samtliga medlemmar. Syftet är att öka gruppens förmåga till kollektivt ansvarstagande för dom man är till för. Genom att lägga kraft på att utveckla en förtroendefull dialog kan medlemmarna successivt skapa tydlighet i roller och ansvar samt effekt i verksamheten.
Vi hämtar inspiration bl a från Susan Wheelan, William Isaacs och Fredric Laloux.

Exempel på insatser

Från kortare till längre insatser med t ex följande teman:

 • Gruppens gemensamma uppdrag
 • Gruppens viktigaste verksamhetsmål och vägen dit
 • Gruppens teamutveckling – teori och praktik
 • Mötes- och arbetsformer
 • Kommunikation, feedback och förtroendefullt samarbete
 • Våra olika beteendestilar – förståelse för olikheter
 • En gemensam värdegrund och spelregler

Referenser

 • Digitala teamutvecklingsdagar med Admingruppen, Uppsala Stiftskansli.
 • Kursledare för delar av introduktionsprogram, Folktandvården, Stockholms läns landsting. Totalt 2,5 dagar för främst nyanställda tandläkare. Fokus på ledarskap och teamsamarbete.
 • Kyrkorådet (förtroendevalda) i Gästrikekustens pastorat. Teamutveckling med fokus på förtroendefullt samarbete och gemensam vision. Totalt 3 dagar.
 • Enheten för Verksamhetsstöd i Gävle pastorat, totalt 2 dagar.
 • Flera avdelningar på VINNOVA.
 • Flera kliniker på Folktandvården i Stockholms län.