Bärande synsätt

Fokus


För att nå dit man vill behöver man ha en tydlig bild av vart man ska. Ju tydligare riktningen är desto effektfullare kan vi bli, vare sig det gäller uppdraget som chef, det gemensamma uppdraget som ledningsgrupp, eller målet med en organisationsförändring.

Därför är en grund i alla våra utvecklingsinsatser att säkerställa med uppdragsgivaren att uppdraget är tydligt och riktningen framåt klar. Ofta behöver man jobba med frågor som vad är mitt ledaruppdrag, varför finns vi som grupp, vad är vårt gemensamma uppdrag, vad vill vi uppnå etc.

Vi vill bidra till förståelse och insikt men också till handling och effekt. Att verkligen handla är ofta den största utmaningen – på ett nytt sätt eller kanske på ett sätt som kräver mod. Vi jobbar med utveckling som skapar effekt.

Tillit


Alla organisationer bygger på samverkan mellan människor, eftersom det är då vi kan utnyttja vår gemensamma kompetens och kapacitet som bäst. Ett gott samarbete vilar på att vi känner tillit både till oss själva och varandra, vilket är något som tar tid att bygga upp.

En grund för att skapa tillit är att tillsammans utveckla ett öppet och stödjande klimat – något som forskningen visar är en avgörande faktor för effektiva team. Vi behöver därför lära känna varandra, förstå varandras olikheter, träna oss på att lyfta sånt som kan ligga i vägen. Med en ökad tillit trivs vi bättre och blir mer kreativa och effektiva.

Dialog


Verktyget vi människor har för att nå fram till varandra är kommunikation och en ömsesidigt förtroendefull dialog. Därför behöver vi i all utveckling av samarbete träna vår förmåga till just detta. Det kan handla om att se andras perspektiv, att lyssna aktivt utan att ifrågasätta, att ha modet att kliva fram eller att uttala något känsligt. Och att uppmuntra den positiva och stödjande dialogen som gör att vi känner ”psykologisk trygghet” – något som enligt forskningen är helt avgörande för effektiva team.

Vi jobbar aktivt med dialogen som ett av våra viktigaste verktyg i alla våra uppdrag. Att träna förmågan att ge och ta emot feedback är en av de mest effektiva metoderna att synliggöra vad som händer i samspelet mellan människor. Syftet är att bidra till en ökad transparens och tydlighet i såväl verksamhetsfrågorna som det mellanmänskliga samspelet som ständigt pågår. Målet är att oklarheter och känslomässiga hinder som ligger i vägen för effektivitet ska undanröjas. Först då kan man fokusera fullt ut på de man är till för.